Shërbime fiskale

  • Deklarimet tatimore referuar legjislacionit ne fuqi kryesisht për TVSH, Tatim ne Burim, Tatim mbi te ardhurat, Liste-pagesa, Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore, Libra Blerje dhe Shitje si dhe deklarimi dhe largimi i punonjësve.
  • Ndjekja e procedurave gjatë kontrolleve të ndryshme tatimore.
  • Asistencë e vazhdueshme për personelin përgjegjës.
  • Rishikim i deklarimeve tatimore periodike.
  • Administrim, përfaqësime ne lidhje me mosmarrëveshjet me administratën tatimore.
Keni nevoje për shërbimin tone?

Na kontaktoni ne email ose plotësojini fushat e mëposhtme dhe ne do ju kontaktojmë.