Konsulence financiare dhe ligjore

  • Analizë dhe orientim për hapjen e bizneseve të reja.
  • Studim financiar dhe fiskal për projektet që janë në fazën e nisjes (start up) duke sugjeruar format mete mira te financimit për aktivitetin e ri.
  • Analize e projektit ne lidhje me hapjen e bizneseve te reja si dhe analizimi.I treguesve te sektorëve ne lidhje me rentabilitetin e tij.
  • Informimi dhe perditesimi i bizneseve ne lidhje me çeshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin tatimor dhe zbatimin e tij.
  • Përfaqësim në marrëdhëniet me QKR dhe QKL (regjistrim biznesi, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti etj).
  • Përgatitje dokumentash për pjesëmarrje në tender (prokurime publike).
  • Asistojmë dhe përfaqësojmë ne procesin e ankimit pranë Zyrës se Apelimit Tatimor.
  • Kontrata te punës te punëmarrësve (kolektive apo Individuale).
  • Hartimin e dosjeve personale për çdo punëmarrës (Libreze pune, Libreze Sigurimesh etj).
  • Përgatitja e raporteve dhe vlerësimeve të ndryshme për zgjedhjen e menyres me fitimprurëse te investimeve të mundshme në të ardhmen.

 

Keni nevoje për shërbimin tone?

Na kontaktoni ne email ose plotësojini fushat e mëposhtme dhe ne do ju kontaktojmë.