Servizi contabili

  • Raporte dhe analiza të ndryshme për qëllime të vendimmarrjes.
  • Përgatitje të raporteve financiare dhe kontabël ne lidhje me performancen dhe ecurinë e biznesit tuaj.
  • Mbajtja e plotë e llogarive kontabiliste.
  • Përgatitje të pasqyrave financiare vjetore si dhe mujore në përputhje me Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare te Kontabilitetit.
  • Ndjekje e procedurave kontabiliste te Likuidimit, mbylljes dhe falimentimit te Shoqerise.
Hai bisogno del nostro servizio?

Contattaci via email o compila i campi sottostanti e vi contatteremo.